O NAS
OFERTA
BIOMASA
BIOGAZ
INWESTYCJE
ZAMÓWIENIA
KONTAKT

Miło nam poinformować iż nasza firma prowadzi intensywne przygotowania do budowy biogazowni. Uzyskaliśmy dofinansowania z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Realizowana inwestycja polega na budowie elektrociepłowni biogazowej (biogazowni) o mocy ok. 0,8 Mwel. Elektrociepłownia będzie wykorzystywała proces beztlenowej kofermentcji substratów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do produkcji biogazu. Głównymi substratami wykorzystywanymi w przedmiotowej instalacji będą odpady poubojowe, gnojowica świńska i kiszonka kukurydzy. Substraty będą dowożone na teren biogazowni za pomocą specjalistycznych środków transportu, których rodzaj będzie zależał od konsystencji i pochodzenia danego substratu. Wszystkie substraty będą magazynowane na terenie instalacji w specjalnie do tego przystosowanych zbiornikach buforowych. Ilość gromadzonych substratów, a co za tym idzie wielkość poszczególnych zbiorników buforowych będzie rożna i zależna od sposobu ich pozyskania i częstotliwości dostarczania na teren elektrociepłowni. Dodatkowo z uwagi na wykorzystanie odpadów poubojowych przed wprowadzeniem do fermentorów część substratów, która będzie tego wymagała zostanie poddana procesowi pasteryzacji. Dla zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju flory bakteryjnej umożliwiającej produkcję biogazu proces prowadzony będzie w specjalistycznych żelbetowych komorach fermentacyjnych bez dostępu tlenu. Ściany komór będą ocieplone i zabezpieczone przed agresywnym działaniem środowiska w ich wnętrzu. Poza tym wyposażone będą w specjalistyczne mieszadła, które poprzez mieszanie substratów znajdujących się w komorach będą pomagały w utrzymaniu stałej temperatury jak również uniemożliwią tworzenie się kożuchów i złogów dennych. Dachy komór fermentacyjnych będą stanowić zbiorniki biogazu. Powstały biogaz po oczyszczeniu i osuszeniu będzie spalany w silniku iskrowym spiętym z generatorem prądotwórczym. Zgromadzona w biogazie energia chemiczna zostanie zamieniona na energię mechaniczną i cieplną w silniku, a następnie energia mechaniczna na elektryczną w generatorze. Dodatkowo znaczna część powstającej w procesie spalania energii cieplnej zostanie odzyskana i wykorzystana zarówno do pracy instalacji jak i spożytkowana do innych celów np. suszenia biomasy drzewnej. Wytwarzana energia elektryczna będzie odsprzedawana lokalnemu zakładowi energetycznemu i odbiorcą przemysłowym. Wykorzystany tu proces jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej nazywamy kogeneracją. Dzięki wykorzystaniu kogeneracji możliwe jest uzyskanie wysokiej sprawności całkowitej procesu ok. 80%. Przefermentowany substrat będzie gromadzony w zamkniętym żelbetowym zbiorniku. W porach do tego przeznaczonych przefermentowane substraty będą wywożone na pola jako pełnowartościowy nawóz. Znaczna większość procesów podczas pracy instalacji będzie realizowana automatycznie, a całość monitorowana przez szereg czujników których wskazania będzie można w sposób ciągły oglądać w głównej sterowni. Dzięki realizacji inwestycji zostanie osiągnięte kilka korzyści: utylizacja odpadów poubojowych i gnojowicy, zmniejszenie emisji do środowiska niebezpiecznych substancji poprzez produkcje ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej, zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie regionu, wygenerowanie nowych miejsc pracy.